Naše služby

 

 

 

 

 

 

 

Komu jsou naše služby určeny:

 

osobám s neurologickým onemocněním, jako je např. stav po cévní mozkové příhodě, míšní lézi, poškození periferních nervů, při roztroušené skleróze

 

novorozencům a kojencům, kteří kvůli předčasnému narození, centrální koordinační poruchou, dětskou mozkovou obrnou, parezou periferních nervů, či jinými neurologickými či ortopedickými

 

onemocněními nebo mají jen lehké opoždění psychomotorického vývoje

 

dětem s vadným držením těla, skoliózou, plochonožím, onemocněním dýchacího aparátu, po úraze nebo operaci

 

sportovcům – dětem i dospělým

 

ženám, které mají problémy s otěhotněním, trpí inkontinencí, bolestivou menstruací, těhotným s bolestivými stavy pohybového aparátu

 

dospělým s ortopedickým onemocněním, po úrazech, operacích, amputacích

 

osobám s funkčními poruchami pohybového aparátu, bolestmi zad a kloubů, i všem, kdo jsou ochotni absolvovat pohybovou a ne jen pasivní léčbu, tedy těm, kdo jsou si vědomi nutnosti
pravidelného domácího cvičení

 

 

 

 

Rehacentrum Nika
Pohybová léčba
Terapeutický koncept bazální podprogramy dle paní Čápové
Koncept Bazální posturální programy je diagnostická a terapeutická technika, jejíž autorkou je paní Jarmila Čápová. Podstata principu spočívá v tom, že se opírá o posturální vývoj jedince a v něm nachází drobné koordinační celky, tzv. bazální posturální programy (dále jen BPP). Ukazuje se, že tyto BPP mají výrazný facilitační vliv při reedukaci motorických funkcí u pacientů s různými diagnózami, jako je např. míšní léze, cévní mozková příhoda, DMO a jiná poškození CNS, ale využívá se u celé škály jiných neurologických, ortopedických a traumatologických diagnóz pacientů všech věkových kategorií.
 

BPP považujeme za genetický potenciál, druhově podmíněný, který je součástí fyziologické hybnosti každého člověka po celý život. To, co je na BPP tak cenné jsou svalová normotonie a centrace klíčových kloubů. Při plném využití BPP dochází následně k velmi kvalitní dechové mechanice a k funkčnímu propojení horního a dolního trupu, což s sebou nese také dobrou stabilizaci páteře, tolik žádoucí u většiny již zmíněných diagnóz.

 

 

Vojtova metoda-MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ
Vojtova metoda je unikátní rehabilitační metoda, jejíž základy položil a vypracoval český lékař prof. MUDr. Václav Vojta v 50. letech 20. století.
Jedná se o terapeutický a diagnostický systém, který se stal nezbytnou součástí léčby hybných poruch hlavně u dětí.
Dítě, u kterého zjistíme, že jeho motorika je postižená, nemá většinou problém ve svalech, ale má problém s řízením motoriky, které je záležitostí CNS(centrálního nervového systému).

 

 

 

 

 

Použitím Vojtovy metody je přímo ovlivněna tato řídící složka motoriky v CNS.
Prostřednictvím terapeutických modelů reflexního plazení, reflexního otáčení, první pozice a odpovídajících aktivačních zón jsme schopni vyvolat z CNS u pacienta svalové souhry, a ty jsou identické se svalovými souhrami, které pozorujeme u fyziologicky vyvíjejících se dětí během jejich motorického vývoje do jednoho roku života.

V současné době se tato světově uznávaná metoda dále rozvíjí a nachází široké uplatnění v léčebné rehabilitaci u řady neurologických, ortopedických a jiných onemocnění dětí i
dospělých. Velký význam má však především v dětské rehabilitaci, kde je při včasném zahájení léčby v kojeneckém věku velmi úspěšná a efektivní např. při centrální koordinační
poruše, DMO, u předčasně narozených, u poporodní parézy brachiálního plexu, při asymetriích a opoždění psychomotorického vývoje, u vrozených vad kyčelního kloubu nebo nohy atd..

 

Aby léčba byla úspěšná, musí být prováděna v domácím prostředí 4x denně. Proto je nutné, aby se rodiče dítěte sami stali vykonavatelé rehabilitační léčby.
Podmínkou takto prováděné terapie je vysoká přesnost, kterou musí zajistit fyzioterapeut, zodpovědný za vedení rodičů malého pacienta. Předání programu rodičům, tzv. instruktáž rehabilitačního programu, se tak stává nejdůležitější složkou v terapii dítěte s hybnou poruchou.

 

 

Poradna psychomotorického vývoje pro novorozence a kojence- MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ
Terapeut znalý metody Vojtovy reflexní lokomoce provede odbornou diagnostiku psychomotorického vývoje dítěte. Na základě tohoto vyšetření pak rodičům doporučí, jak s dítětem vhodně
manipulovat, jak jej polohovat, jaké pomůcky, hračky a aktivity využívat ke stimulaci rozvoje motoriky a psychiky jejich miminka.

 

 

 

 

 

 

DNS
Dynamická Neuromuskulární Stabilizace je diagnostický a terapeutický koncept široce využitelný především ve fyzioterapii a příbuzných oborech medicínské praxe. Využívá znalostí
klíčových principů chování lidské motoriky, které jsou vyjádřením řídící funkce centrálního nervového systému (CNS). Motorika jako vnější projev těchto funkcí v sobě odráží veškeré informace zpracovávané CNS. Její globální hodnocení je proto v Dynamické Neuromuskulární Stabilizaci využíváno jako cenné vodítko v diagnostice poruch nejen pohybového systému.

 

 

 

 

 

 

 

Bobath koncept pro dospělé
Bobath koncept je vyšetřovací a terapeutický přístup, řešící problémy, které vznikají jako následek poruchy centrálního nervového systému např. po cévní mozkové příhodě.
Hlavním cílem této metody je dosažení maximálně možné normální funkce (myšleno aktivity celého organismu) směřující k provedení nějakého úkonu, kterou je např. umývání, oblékání,
jezení příborem, chůze.
Podstatnou podmínkou této techniky je 24 hodinový multidisciplinární přístup. To znamená, že kromě fyzioterapie je nutná spolupráce s psychoterapeutem, ergoterapeutem či logopedem (podle charakteru postižení) a především s rodinnými příslušníky. V centru všeho snažení je vždy pacient, který přebírá za sebe a své onemocnění zodpovědnost, je nejdůležitějším členem týmu , který za odborného dohledu a porady terapeutů sám rozhoduje o své léčbě.

 

 

 

 

 

 

 

Feldenkraisova metoda
Feldenkraisova metoda je moderní, každým zvládnutelné pohybové školení, které vede k lepšímu provádění a kontrole vědomých pohybů. Zprostředkovává větší přehled o našich emocích a těle, a tím vede k větší spokojenosti a vitalitě.

 

 

 

 

V našem zařízení provádíme tuto techniku v rámci individuálních terapií nebo ve formě skupinového cvičení. Cvičí se v malých ( 4-5-ti členných ) skupinách, které vede školený
terapeut.

 

 

PNF
Terapeutický koncept spočívající ve facilitaci (podpoře) účelných a koordinovaných pohybových vzorů s cílem dosažení optimalizace funkce či její nejvyšší možné úrovně.
Využívá se u neurologických onemocnění jako například stav po cévní mozkové příhodě, ortopedických onemocnění, poúrazových stavů, pooperační stavů apod.

 

 

 

 

 

 

 

Metoda Ludmily Mojžíšové-MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ
Metoda Ludmily Mojžíšové se zabývá převážně svalstvem pánevního dna, na kterém „leží“ ženské pohlavní orgány. Zvýšené napětí ve svalstvu dna pánevního se může přenášet i na vejcovody, dělohu a pochvu, které pak nefungují normálně. Svůj podíl viny zde mají i poruchy funkce páteře, protože odtud vycházejí nervy mířící k pohlavním orgánům. Mojžíšová se tedy zabývá svaly, ty zkrácené a příliš napjaté uvolňuje, ty oslabené posiluje.

 

 

 

 

Důležitá je spolupráce pacientky! Ta musí 2x denně cvičit sestavu, kterou ji fyzioterapeut naučí a v průběhu léčby obměňuje. Dále dochází pacientka 1x za menstruační cyklus na
kontrolu, kde terapeut aplikuje speciální masáže, pasivní pohyby a mobilizace. Tento cyklus se opakuje nejméně 6x, tedy přibližně po dobu půl roku. Čím je žena starší, tím delší dobu potřebuje k tomu, aby léčba byla úspěšná.

Úspěšnost metody, tedy procento úspěchu otěhotnění, je 30-33%. Léčená žena se zbavuje i těžkostí jako jsou bolestivé měsíčky, bolesti hlavy, bolesti páteře apod.
Další indikace k využití této techniky jsou kromě snahy ženy o početí také např. zlepšení nálezu patologického spermiogramu , opakované potraty, funkční vertebrogenní potíže,
skolióza u dětí mladších 15 let, artróza kyčlí , bolesti kostrče, bolest při pohlavním styku, anorgasmie, absence či nepravidelnost menstruace u mladých dívek, inkontinenece.
Cvičení také usnadňuje porod.

 

 

Měkké a mobilizační techniky
Jedná se o terapeutickou techniku, při které se manuálně odstraňují reflexní změny v kůži, podkoží a svalech a obnovuje se normální kloubní vůle.

 

 

 

 

 

 

 

Senzomotorická stimulace
Při této metodě se využívá cvičení na celé řadě labilních ploch. Cílem je dosáhnout maximálně možné koordinace svalových skupin, které zajišťují stabilitu při stoji i pohybu. Využívá se u poúrazových stavů, funkčních poruch pohybového aparátu, ortopedických i neurologických onemocnění.

 

 

 

 

 

 

 

Funkční stabilizace a mobilizace páteře-SM systém
Cílem metody je odstranit bolesti zad, deformity páteře a přetížení velkých kloubů pomocí aktivního cvičení s elastickým lanem. Při daných cvicích se zapojují stabilizační svalové řetězce ve smyslu sestupných spirál. Spirály spojují pohyb paže se stojnou nohou. Spirální stabilizace vytváří stabilitu v centru těla (pánev, pánevní dno, břicho, dolní hrudník, bránice) a uvolňuje pletenec pánevní a ramenní pro pohyb. Příkladem je především chůze a běh s protipohybem paží. Aktivním cvičením dané metody se odstraňují rušivé vlivy svalového napětí, zkrácení, oslabení a poruchy koordinace, které vznikly důsledkem sedavého způsobu života nebo jinou nevhodnou činností.

 

 

 

 

 

 

Kvadrupedální lokomoce
Cílem této metody je, v krátkém časovém úseku dosáhnout mobilizace, posílení a korekce postavení osového orgánu a kořenových kloubů. Nejčastěji se využívá u skolioz, vadného držení těla, bolestí zad.

 

 

 

 

 

Metoda Roswithy Brunkov
Je to speciální cvičební technika založená na správném postavení horních a dolních končetin. Základní princip této metody vychází z předpokladu, že cesta k normálnímu pohybu je někdezablokovaná. Cílem je odstranit blokádu a obnovit přerušené spojení. Metoda využívá minimálního tlaku do určitých bodů přes končetiny, pomocí čehož se zapojí trupové svalstvo a hluboké zádové svaly. Cvičení se využívá u svalové dysbalance, vertebrogenních onemocnění, skoliózy…
 
 
 
Kraniosakrální biodynamika a osteopatie- MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ

Zakladatelem této metody je Dr. Sutherland v jehož práci následně pokračovali další lékaři (Dr. Backer, Dr. Upledger a jiní). Tito lékaři si všimli, že kosti, ze kterých se skládá lebka umožňují vůči sobě pohyb a tento pohyb lze cítit rukama. Jedná se o kraniosakrální impulz, jehož frekvence odpovídá pulzaci mozkomíšního moku. Pohyb mozkomíšního moku se přenáší do všech buněk a mezibuněčných prostor, orgánů, tkání a cév. Není to jediný pulz, který lze rukama cítit, pracujeme také s kvalitami fluid tidu (cyklus tekutinového těla) a long tidu (cyklus energetického těla).

Během ošetření praktikant využívá tyto rytmy a vytváří prostředí a podmínky k tomu, aby se klientovo tělo prostřednictvím vlastních autoregulačních mechanismů navrátilo zpět do ztracené rovnováhy. Jedná se o velmi jemné techniky a veškeré manipulace při této práci nepřesahují hmotnost 5g (což je hmotnost desetikoruny). Během práce je často navozen stav hloubkové relaxace, který podpoří klienta lepšímu vnímání a komunikaci s vlastním tělem.

Klient, většinou v pohodlném oblečení, leží na lehátku, kraniosakrální praktik přikládá ruce na různá místa na těle.

Terapie je vhodná pro všechny věkové kategorie od novorozenců po seniory. Přináší úlevu při chronických obtížích i při akutních stavech. Je velmi vhodná také jako prevence pro podporu zdraví nebo jako pomoc při rekonvalescenci po prodělaném virovém onemocnění (Covid) nebo chřipce. Kontraindikací jsou pouze velmi závažné akutní stavy bezprostředně ohrožující život (zlomenina lebky, krvácení do mozku).

Použití je možné jak na chronické opakující se stavy, tak na akutní záležitosti napříč všemi diagnózami i jako prevence pro podporu zdraví. Kontraindikací jsou pouze velmi závažné akutní stavy bezprostředně ohrožující život.

 

 

Fyzikální terapie

Naše centrum je vybaveno moderními přístroji, pomocí kterých aplikujeme:

 • elektroléčbu
 • ultrazvuk
 • laser
 • magnetoterapii
 • rašelinové tepelné obklady
 • magnetoterapii

Těchto procedur se využívá:

 • k léčbě bolesti
 • k léčbě zánětu
 • k léčbě otoků
 • ke svalové relaxaci
 • ke svalové stimulaci a elektrodiagnostice
Rekondice a regenerace
Lymfatická masáž

Lymfatický systém je nedílnou součástí imunitního a informačního systému člověka, jehož hlavní funkcí je uchovávat a transportovat z těla ven toxické látky. Protože je tento systém hlavním faktorem obranyschopnosti organismu, má rozhodující podíl na všech nemocech. Nadměrné zatížení lymfatického systému toxiny, stresem, případně poškození lymfatických cév úrazem, operací apod., se většinou nejprve projevuje únavou nohou, těla, později otékáním nohou především v oblasti kotníků, později otoky v břiše nebo v obličeji. Jemnou a přesně určenou technikou manuální lymfomasáže se odblokují hlavní uzliny a odvede drenážovaná tekutina vylučovacím systémem z těla ven. Tato metoda je přirozená a lékařsky zdůvodněná. Je nejen účelná, ale navíc velice příjemná a relaxační.

 

Dornova metoda
Tato metoda umožňuje nápravu obratlů a kloubů jemnou manuální terapií, kdy za aktivní účasti pacienta jsou přirozeně volným pohybem usazeny do správné polohy. Nejčastější indikací

 

 

 

 

Dornovy metody jsou bolesti zad, kloubů a omezená pohyblivost. S klientem se pracuje jak ve stoji, vsedě tak i v leže. Začíná se v leže od dolních končetin, poměřením jejich délky a případném srovnání jejich asymetrie. V dalších polohách (stoj,sed) se pracuje při kývavém pohybu horních či dolních končetin, uvolňuje se svalstvo v páteřní oblasti a bez bolesti se ošetřují a uvolňují zablokovaná místa.

 

Breussova masáž
Breussova masáž je jemnou manuální masáží zad v oblasti páteře. Při masáži se používá třezalkový olej, který zvyšuje hluboké uvolnění svalů a přispívá k regeneraci meziobratlových plotének. Masáž je prováděna velmi pomalými a jemnými hmaty od kosti křížové směrem ke krční páteři a zpět. Breussovu masáž můžeme použít jako premedikaci před Dornovou metodou.

 

 

 

 

 

 

 

Baňkování
Baňkování je technika, která dokáže pomocí ovlivnění reflexních změn odstranit bolesti pohybového aparátu, reflexní cestou příznivě ovlivňuje funkci vnitřních orgánů, stimuluje krevní a lymfatický oběh, zrychluje metabolizmus v kůži.

 

 

 

 

Baňkování spočívá v přikládání skleněných nádobek na pokožku. Vzduch v baňce se před aplikací zahřeje a vytvoří se v něm podtlak. Baňka se pak přisaje na kůži, kterou podtlak
vtáhne dovnitř. Pokožka se prudce prokrví a zčervená. Při baňkování se organismus prohřeje a uvolní.

 

 

Masérské služby
 • klasická masáž
 • sportovní a rekondiční masáž
 • reflexní terapie mikrosystému plosky nohy
 • lymfatická masáž
 • baňkování
 • těhotenská masáž
 • baby masáž